Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 30OdK/260/2019

(FO) Dzurko Vladimír (23.02.1982)

1.mája 636, 07222 Strážske

Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
Dátum zverejnenia:
10.09.2019
Zverejnený v OV č.:
174/2019
Dlžník:
Vladimír Dzurko IČO 44173563, , 1.mája 636/48, 07222 Strážske,
Správca:
Mgr. Róbert Marcinčo , Južná trieda 48, 04001 Košice,
Spisová značka súdu:
30OdK/260/2019
Spisová značka správcu:
30OdK/260/2019 S1951
Druh:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
Text:

Mgr. Róbert Marcinčo, správca dlžníka Vladimír Dzurko, nar. 23.02.1982, trvale bytom 1. mája 636/48, 072 22 Strážske, oznamuje účastníkom konkurzného konania vedeného na Okresnom súde Košice I pod sp. zn. 30OdK/260/2019, že do správcovského spisu je možné nahliadať každý pracovný deň v kancelárii správcu sídliacej na adrese Južná trieda 48, 040 01 Košice a to v úradných hodinách počas pracovných dní: 7.30 – 12:00, 12:30 – 14:00. Nahliadnutie do spisu je potrebné vopred dohodnúť prostredníctvom e-mailovej adresy spravca.marcinco@gmail.com alebo na telefónnom čísle 0911 507 235.

Mgr. Róbert Marcinčo, správca