Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/386/2019

(FO) Gonda Ján (26.12.1961)

Oľka 67, 06704 Oľka

Súpis všeobecnej podstaty
Dátum zverejnenia:
10.09.2019
Zverejnený v OV č.:
174/2019
Dlžník:
Gonda Ján IČO 26.12.1961, , Oľka 67, 06704 Oľka,
Správca:
, Petrovianska 38/A, 08001 Prešov,
Spisová značka súdu:
2OdK/386/2019
Spisová značka správcu:
2OdK/386/2019 S1696
Druh:
Súpis všeobecnej podstaty
Text:
Nehnuteľnosti - pozemky   
Por. číslo Druh Výmera v m2 Štát Obec  Katastrálne územie Číslo LV Parcela reg. / Parcelné číslo Podiel Súpisová hodnota  m2/EUR   Dôvod zapísania do súpisu  Deň zapísania do súpisu
1 záhrady 695 SR OĽKA Nižná Oľka 650 15/133 1/1 917,00 € majetok úpadcu podľa §67 ods. 1 a) ZKR  05.09.2019
2 ostatná plocha 979 SR OĽKA Nižná Oľka 653 15/231 1/2 646,00 € majetok úpadcu podľa §67 ods. 1 a) ZKR  05.09.2019
3 ostatná plocha 79 SR OĽKA Nižná Oľka 653 15/232 1/2 52,00 € majetok úpadcu podľa §67 ods. 1 a) ZKR  05.09.2019