Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 38OdK/592/2019

(FO) Venkrbec Václav (07.11.1992)

Centrum II. 91, 01841 Dubnica nad Váhom

Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
Dátum zverejnenia:
10.09.2019
Zverejnený v OV č.:
174/2019
Dlžník:
Václav Venkrbec IČO 07.11.1992, , Centrum II. 49/91, 01841 Dubnica nad Váhom,
Správca:
JUDr. Andrej Jaroš , Námestie sv. Anny 20/361, 91101 Trenčín,
Spisová značka súdu:
38OdK/592/2019
Spisová značka správcu:
S373
Druh:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
Text:

JUDr. Andrej Jaroš, správca úpadcu: Václav Venkrbec, nar.: 07.11.1992, trvale bytom Centrum II. 91/49, 018 41 Dubnica nad Váhom, Slovenská republika oznamuje v súlade s §167l v spoj. s  § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov číslo bankového účtu, na ktorý možno zložiť preddavok na trovy konania o určenie popretej prihlásenej pohľadávky konkurzného veriteľa. Preddavok na trovy konania možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložený samostatný preddavok vo výške 2% zo sumy spornej pohľadávky, a ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, 2% zo sumy, v ktorej bola popretá, a to najmenej 350 € a najviac 1.000 € na účet správcu, č. ú., IBAN: SK17 7500 0000 003 1102 8203 vedený v Československej obchodnej banke, a.s.; VS: číslo pohľadávky zo zoznamu pohľadávok; poznámka pre prijímateľa: označenie veriteľa, ktorý zložil kauciu/a označenie veriteľa, ktorého pohľadávka sa popiera.

V Trenčíne, dňa 05.09.2019

 

JUDr. Andrej Jaroš, správca