Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 40OdK/562/2019

(FO) Gromovská Eva (02.10.1964)

Handlová , 97251 Handlová

Iné zverejnenie
Dátum zverejnenia:
10.09.2019
Zverejnený v OV č.:
174/2019
Dlžník:
Eva Gromovská IČO 02.10.1964, , Námestie baníkov 7, 97251 Handlová,
Správca:
JUDr. Andrej Jaroš , Námestie sv. Anny 20/361, 91101 Trenčín,
Spisová značka súdu:
40OdK/562/2019
Spisová značka správcu:
S373
Druh:
Iné zverejnenie
Text:

Výzva veriteľom na podanie podnetu a zloženie zálohy na ďalšie šetrenia majetku

 

JUDr. Andrej Jaroš, so sídlom kancelárie: Námestie sv. Anny 361/20, 911 01 Trenčín, týmto ako správca úpadcu: Eva Gromovská, nar.: 02.10.1964, trvale bytom: 972 51  Handlová, Slovenská republika (ďalej ako „Úpadca“) oznamuje, že v zmysle ustanovenia § 166i ods. 2 ZKR platí nasledovné:

 

Iné šetrenia správca vykoná na podnet veriteľa, ak veriteľ uhradí zálohu na trovy týchto šetrení. Takéto šetrenia uskutoční správca na náklady veriteľa. Veriteľ má nárok na úhradu týchto nákladov v konkurze ako náklad konkurzu v sume schválenej zástupcom veriteľov alebo určenej schôdzou veriteľov, ak zástupca veriteľov nie je ustanovený.“

 

Na základe uvedeného Správca vyzýva veriteľov, aby v prípade ak majú podnety na vykonanie šetrení majetku Úpadcu, predložili takýto podnet správcovi a zložili zálohu na trovy šetrení v lehote 15 dní od zverejnenia tohto oznámenia v Obchodnom vestníku.

 

V Trenčíne, dňa 05.09.2019

 

JUDr. Andrej Jaroš, správca