Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 40OdK/562/2019

(FO) Gromovská Eva (02.10.1964)

Handlová , 97251 Handlová

Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
Dátum zverejnenia:
10.09.2019
Zverejnený v OV č.:
174/2019
Dlžník:
Eva Gromovská IČO 02.10.1964, , Námestie baníkov 7, 97251 Handlová,
Správca:
JUDr. Andrej Jaroš , Námestie sv. Anny 20/361, 91101 Trenčín,
Spisová značka súdu:
40OdK/562/2019
Spisová značka správcu:
S373
Druh:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
Text:

Výzva na prihlásenie pohľadávky / Call to lodge a claim

V súlade s Nariadením Rady ( ES ) č. 1346/2000 zo dňa 29.5.2000, ako správca Úpadcu: (ďalej len "Úpadca") Eva Gromovská, nar.: 02.10.1964, trvale bytom: 972 51  Handlová, Slovenská republika Vám oznamujem, že Uznesením Okresného súdu Trenčín, sp. zn.: 40OdK/562/2019  zo dňa 13.08.2019, bol vyhlásený konkurz Dlžníka.

According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000, as the bankruptcy trustee of the debtor: Eva Gromovská, nar.: 02.10.1964, trvale bytom: 972 51  Handlová, Slovak republic, our duty is to inform you, that with the resolution of the District Court Trenčín, proc. no: 40OdK/562/2019 dated on 13.08.2019, bankruptcy procedure was declared on the Debtor's estate.

Toto uznesenie Okresného súdu v Trenčíne bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 160/2019 zo dňa 20.08.2019. Konkurz sa tak považuje za vyhlásený dňa 21.08.2019.

This resolution of the District Court Trenčín was published in Commercial Bulletin no. 160/2019 on 20.08.2019. The bankruptcy procedure was declared on 21th of August 2019.

 

V zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR") veritelia Úpadcu sú povinní v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise u správcu na adrese: JUDr. Andrej Jaroš, správca., so sídlom správcovskej kancelárie: Námestie sv. Anny 361/20,911 01 Trenčín, Slovenská republika. Pre každú pohľadávku musí byť predložená samostatná prihláška. V prihláške sa vždy uvedie meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa a dlžníka, právny dôvod vzniku pohľadávky, poradie uspokojenia pohľadávky a suma pohľadávky s rozdelením na istinu a príslušenstvo, a príslušenstvo s rozdelením podľa právneho dôvodu vzniku; prihláška musí byť datovaná a podpísaná veriteľom. Rovnakým spôsobom uplatňujú svoje pohľadávky aj veritelia pohľadávok, ktorých vznik je viazaný na splnenie podmienky, pričom sa uvedie podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky, a aj veritelia pohľadávok zabezpečených vecným právom, ktorí v prihláške uvedú druh, poradie a právny dôvod vzniku vecného práva spolu s určením majetku, ktorým je zabezpečená a sumu, do ktorej je zabezpečená. Pohľadávka sa uplatňuje v mene euro.

K prihláške sa pripájajú listiny preukazujúce údaje uvedené v prihláške. Ak veriteľ nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, v prihláške je povinný uviesť zástupcu na doručovanie písomností, ktorý má bydlisko alebo sídlo na území Slovenskej republiky. Ak sa prihlasuje nepeňažná pohľadávka, k prihláške sa pripojí aj znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky. Pri prihlasovaní prihlášok veriteľov, ktorí majú zvyčajné miesto pobytu, trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike sa postupuje v súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 z 29. Mája 2000 o konkurznom konaní.

 

According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuring Act (hereinafter only „the BRA") the creditors of the debtor have to lodge their claims in a time period of 45 days beginning with the declaration of the bankruptcy procedure in one copy to the bankruptcy trustee to the address: JUDr. Andrej Jaroš, trustee, Námestie sv. Anny 361/20, 911 01 Trenčín, Slovak republic. Each claim must be lodged separately. The lodgement of claim has to provide information about the name, surname and the address of the firm and the seat of the creditor and of the debtor, the legal cause of the claim, ranking of the satisfaction of the claim from the debtor's estate and the amount of the principal and the interests, the legal cause of the interests; the lodgement of claim has to be dated and signed. Creditors whose claims depend on the fulfilment of certain conditions register their claims in the same way. They also state in the registration form the condition on which the claim is dependent. Creditors with claims secured with securities also fill in the registration form which has to provide information about the object to which the security is tied. The claim has to be lodged in currency named as EUR. Documents proving the information provided in the registration form have to be enclosed to the registration form. In case the creditor does not have a seat or an address or a branch office in the Slovak Republic a representative with an address or a seat in the Slovak Republic has to be stated. In case a non-financial claim is lodged, an expert opinion stating the value of the claim has to be added. When lodging their claims the creditors having the habitual residence, domicile or registered Office in another EU Member State than the Slovak Republic must proceed according the Council Regulation (EC) No. 1346/2000 on insolvency proceedings.

 

Na prihlášky, ktoré nebudú spĺňať zákonom stanovené podmienky, ktoré nebudú podpísané a datované, ohodnotené znaleckým posudkom (v prípade nepeňažnej pohľadávky) sa neprihliada. Správca ani súd nie sú povinní vyzvať veriteľa na doplnenie  alebo opravu neúplnej alebo nesprávne vyplnenej prihlášky.

 

Lodgement of claims that will not fulfil the requirements stated by the law or will be not signed, dated or an expert opinion (in case of non- financial claim) will not be attached to the lodgement of claim will not be considered as claims in elapses. The trustee or the court do not have the duty to notify the creditor to amend or the correct the incorrect of the incomplete lodgement of claim.

Veriteľ podľa § 30 ZKR zodpovedá za správnosť údajov uvedených v prihláške.

The creditor is responsible for the legitimacy of his registration according § 30 of the BRA.

Toto zverejnenie sa vzťahuje na zahraničných veriteľov, ktorých sídlo a pobyt nie je známe z dokumentov dlžníka.

This information is designed for foreign creditors, whose place or seat is not obvious from the business documentation of the debtor.

 

 JUDr. Andrej Jaroš, správca/ trustee