Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 40OdK/562/2019

(FO) Gromovská Eva (02.10.1964)

Handlová , 97251 Handlová

Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
Dátum zverejnenia:
10.09.2019
Zverejnený v OV č.:
174/2019
Dlžník:
Eva Gromovská IČO 02.10.1964, , Námestie baníkov 7, 97251 Handlová,
Správca:
JUDr. Andrej Jaroš , Námestie sv. Anny 20/361, 91101 Trenčín,
Spisová značka súdu:
40OdK/562/2019
Spisová značka správcu:
S373
Druh:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
Text:

JUDr. Andrej Jaroš, správca úpadcu: Eva Gromovská, nar.: 02.10.1964, trvale bytom 972 21 Handlová, Slovenská republika oznamuje v súlade s §167l v spoj. s  § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov číslo bankového účtu, na ktorý možno zložiť preddavok na trovy konania o určenie popretej prihlásenej pohľadávky konkurzného veriteľa. Preddavok na trovy konania možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložený samostatný preddavok vo výške 2% zo sumy spornej pohľadávky, a ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, 2% zo sumy, v ktorej bola popretá, a to najmenej 350 € a najviac 1.000 € na účet správcu, č. ú., IBAN: SK17 7500 0000 003 1102 8203 vedený v Československej obchodnej banke, a.s.; VS: číslo pohľadávky zo zoznamu pohľadávok; poznámka pre prijímateľa: označenie veriteľa, ktorý zložil kauciu/a označenie veriteľa, ktorého pohľadávka sa popiera.

V Trenčíne, dňa 05.09.2019

 

JUDr. Andrej Jaroš, správca