Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 36OdK/211/2019

(FO) Gomolová Katarína (06.03.1974)

Šelpice 301, 91909 Šelpice

Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
Dátum zverejnenia:
11.09.2019
Zverejnený v OV č.:
175/2019
Dlžník:
Katarína Gomolová IČO 06.03.1974, , Šelpice 301, 91909 Šelpice,
Správca:
, Čsl. armády 1403/85, 90845 Gbely,
Spisová značka súdu:
36OdK/211/2019
Spisová značka správcu:
36OdK/211/2019 S1939
Druh:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
Text:

K/V insolvency, k.s., so sídlom kancelárie Čsl. armády 1403/85, 908 45 Gbely, značka správcu S1939, ako správca konkurznej podstaty dlžníka: Katarína Gomolová, narodená 06.03.1974, trvale bytom 919 09 Šelpice 301, štátny občan SR, v konaní o oddlžení formou konkurzu vedenom na Okresnom súde Trnava pod spisovou značkou 25OdK/116/2019, podľa ust. § 167l ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ZKR“) týmto oznamuje, že zapísal do zoznamu pohľadávok pohľadávky veriteľa, doručené po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty:

Poradové číslo veriteľa

Dátum prijatia prihlášky

Veriteľ

Prihlásená suma

5/1

05.09.2019

Tatra banka, a.s., so síldom Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava, IČO: 00 686 930

18,97 EUR

5/2

11,05 EUR

5/3

12 072,42 EUR

V Gbeloch, dňa 07.09.2019

K/V insolvency, k.s., správca