Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/173/2019

(FO) Lengyelová Ľubica (01.08.1955)

Laborecká 1865/26 , 06601 Humenné

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
Dátum zverejnenia:
11.09.2019
Zverejnený v OV č.:
175/2019
Dlžník:
Lengyelová Ľubica IČO 01.08.1955, , Laborecká 1865/26, 06601 Humenné,
Správca:
, Raymanova 2766/9, 08001 Prešov,
Spisová značka súdu:
2OdK/173/2019
Spisová značka správcu:
2OdK/173/2019 S1673
Druh:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
Text:

Podľa zoznamu aktuálneho majetku dlžníka, ktorý tvorí prílohu k návrhu na vyhlásenie konkurzu a vykonaným šetrením správcu, nebol zistený ďalší majetok dlžníka, ktorý by pokryl náklady konkurzu.

Na základe týchto skutočností správca podľa ustanovenia § 167v ods. 1 ZKR oznamuje, že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka Ľubica Lengyelová, nar. 01.08.1955, Laborecká 1865/26, 066 01 Humenné, vedený Okresným súdom Prešov pod spis. zn. 2OdK/173/2019, končí, pretože konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu. Týmto oznámením sa konkurz ex lege zrušuje, k zrušeniu oddĺženia z tohto dôvodu nedochádza.

 

V Prešove dňa 06.09.2019

Slovenská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s., správca dlžníka

Ing. Pavol Kubala, PhD., zástupca kancelárie a komplementár