Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/795/2018

(FO) Sivák Ján (04.10.1959)

Roztoky 93, 09011 Roztoky

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
Dátum zverejnenia:
11.09.2019
Zverejnený v OV č.:
175/2019
Dlžník:
Sivák Ján IČO 04.10.1959, , Roztoky 93, 09011 Roztoky,
Správca:
, Raymanova 2766/9, 08001 Prešov,
Spisová značka súdu:
2OdK/795/2018
Spisová značka správcu:
2OdK/795/2018 S1673
Druh:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
Text:

Podľa zoznamu aktuálneho majetku dlžníka, ktorý tvorí prílohu k návrhu na vyhlásenie konkurzu a vykonaným šetrením správcu, nebol zistený ďalší majetok dlžníka, ktorý by pokryl náklady konkurzu.

Na základe týchto skutočností správca podľa ustanovenia § 167v ods. 1 ZKR oznamuje, že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka Ján Sivák, nar. 04.10.1959, Roztoky 93, 090 11 Roztoky, vedený Okresným súdom Prešov pod spis. zn. 2OdK/795/2018, končí, pretože konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu. Týmto oznámením sa konkurz ex lege zrušuje, k zrušeniu oddĺženia z tohto dôvodu nedochádza.

 

V Prešove dňa 06.09.2019

Slovenská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s., správca dlžníka

Ing. Pavol Kubala, PhD., zástupca kancelárie a komplementár