Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 31OdK/434/2019

(FO) Kompuš František (07.07.1961)

Medzevská 501, 04423 Jasov

Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
Dátum zverejnenia:
11.09.2019
Zverejnený v OV č.:
175/2019
Dlžník:
František Kompuš IČO 07.07.1961, , Medzevská 501, 04423 Jasov,
Správca:
Mgr. Róbert Marcinčo , Južná trieda 48, 04001 Košice,
Spisová značka súdu:
31OdK/434/2019
Spisová značka správcu:
31OdK/434/2019 S1951
Druh:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
Text:

Mgr. Róbert Marcinčo, správca dlžníka František Kompuš, nar. 07.07.1961, trvale bytom Medzevská 501, 044 23 Jasov, oznamuje účastníkom konkurzného konania vedeného na Okresnom súde Košice I pod sp. zn. 31OdK/434/2019, že do správcovského spisu je možné nahliadať každý pracovný deň v kancelárii správcu sídliacej na adrese Južná trieda 48, 040 01 Košice a to v úradných hodinách počas pracovných dní: 7.30 – 12:00, 12:30 – 14:00. Nahliadnutie do spisu je potrebné vopred dohodnúť prostredníctvom e-mailovej adresy spravca.marcinco@gmail.com alebo na telefónnom čísle 0911 507 235.

Mgr. Róbert Marcinčo, správca