(PO) Blitshtein Trading, s.r.o., IČO 46853359

Trenčianska 53, 82109 Bratislava

Začiatok konkurzného konania
Dátum vydania:
4.9.2019
Dátum zverejnenia:
11.09.2019
Zverejnený v OV č.:
175/2019
Autor oznamu:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka:
8K/51/2019
ICS:
1119210557
Vydal:
JUDr. Katarína Bartalská
Vydal FN:
sudca
Odoslal:
Okresný súd Bratislava I
Dlžník/Úpadca:
Blitshtein Trading, s.r.o. IČO 46853359, , Trenčianska 53, 82109 Bratislava, Slovenská republika
Navrhovatelia:
Ilia Blitshtein , Ľanová 5236/4, 82101 Bratislava, Slovenská republika Blitshtein Trading, s.r.o. IČO 46853359, , Trenčianska 53, 82109 Bratislava, Slovenská republika
Druh:
Uznesenie
Hlavička:
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka Blitshtein Trading, s.r.o., so sídlom Trenčianska 53, 821 09 Bratislava, IČO: 46 853 359, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: Blitshtein Trading, s.r.o., so sídlom Trenčianska 53, 821 09 Bratislava, IČO: 46 853 359
Rozhodnutie:
Súd začína konkurzné konanie voči dlžníkovi: Blitshtein Trading, s.r.o., so sídlom Trenčianska 53, 821 09 Bratislava, IČO: 46 853 359.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR). Konkurzné konanie sa začína zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku a má tieto účinky: a) dlžník je povinný obmedziť výkon činnosti len na bežné právne úkony; ak dlžník poruší túto povinnosť, platnosť právneho úkonu tým nie je dotknutá, právnemu úkonu však možno v konkurze odporovať, b) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno začať konanie o výkon rozhodnutia alebo exekučné konanie; už začaté konania o výkon rozhodnutia alebo exekučné konania sa prerušujú, c) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno pre záväzok dlžníka zabezpečený zabezpečovacím právom začať ani pokračovať vo výkone zabezpečovacieho práva; tento účinok sa nevzťahuje na výkon zabezpečovacieho práva vzťahujúceho sa na peňažné prostriedky, pohľadávky z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, štátne dlhopisy, prevoditeľné cenné papiere alebo na pokračovanie vo výkone zabezpečovacieho práva dobrovoľnou dražbou podľa osobitného predpisu. d) konanie o zrušení spoločnosti bez likvidácie sa prerušuje, e) nemožno rozhodnúť o splynutí, zlúčení alebo rozdelení dlžníka a rozhodnutie o splynutí, zlúčení alebo rozdelení dlžníka zapísať do obchodného registra.
Oznam: