Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 5OdK/505/2019

(FO) Sendrei Jaroslav (02.06.1977)

Železničná 711, 98701 Poltár

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
Dátum zverejnenia:
12.09.2019
Zverejnený v OV č.:
176/2019
Dlžník:
Jaroslav Sendrei IČO 02.06.1977, , Železničná 711/44, 987 01 Poltár,
Správca:
Ing. Janka Dobrocká , MBA , Rádayho 8, 98401 Lučenec,
Spisová značka súdu:
5OdK/505/2019
Spisová značka správcu:
5OdK/505/2019 S1502
Druh:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
Text:

Okresný súd Banská Bystrica uznesením číslo 5OdK/505/2019 zo dňa 21.05.2019 v právnej veci navrhovateľa – dlžníka – Jaroslav Sendrei, nar. 02.06.1977, trvale bytom Železničná 711/44, 987 01 Poltár ,   (ďalej len dlžník), vyhlásil konkurz na majetok dlžníka a do funkcie správcu ustanovil Ing.Janku Dobrockú,MBA, so sídlom kancelárie Rádayho 8, 984 01 Lučenec, značka správcu S1502 (ďalej len správca). Uznesenie bolo publikované v OV č. 100/2019 zo dňa 27.05.2019.

V zmysle ustanovenia § 167h ods. 1 zák.č.7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácií v znení neskorších predpisov (ďalej len ZKR), konkurzu podlieha majetok, ktorý patril dlžníkovi ku dňu vyhlásenia konkurzu. Konkurzu tiež podlieha  výťažok získaný správou a speňažením takéhoto majetku.

V zmysle ust. § 167v ZKR, správca bez zbytočného odkladu, po splnení rozvrhu výťažku, alebo po tom, čo zistí, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, oznámi v OV, že konkurz sa končí. Oznámením v OV sa konkurz zrušuje.

Po preskúmaní pomerov dlžníka v súlade s ust. § 166i ZKR podľa zoznamu majetku dlžníka zo dňa 04.04.2019, zoznamu majetku väčšej hodnoty, ktoré dlžník vlastnil v posledných troch rokov zo dňa 04.04.2019, súčinnosti tretích osôb, vlastného šetrenia správcom a zo samotného vyjadrenia dlžníka Správca zistil, že dlžník nie je vlastníkom žiadneho majetku a konkurzná podstata tak nepokryje náklady konkurzu.

Správca v zmysle ust. § 167v ZKR oznamuje, že konkurz na majetok dlžníka – úpadcu – Jaroslav Sendrei, nar. 02.06.1977, trvale bytom Železničná 711/44, 987 01 Poltár   k o n č í .

Týmto oznámením v OV sa konkurz dlžníka Jaroslav Sendrei, nar. 02.06.1977, trvale bytom Železničná 711/44, 987 01 Poltár    z r u š u j e .

V zmysle ustanovenia § 167v ods.4 ZKR zrušením  konkurzu zaniká funkcia správcu a zástupcu veriteľov, rovnako zanikajú tiež účinky podľa § 167b ods.1, § 167 c ods. 2 a 3 a §167d ZRK. Platnosť a účinnosť úkonov vykonávaných počas konkurzu tým nie je dotknutá. V zmysle uvedeného ustanovenia ZKR správca dlžníka zároveň oznamuje, že počas konkurzu nedisponoval nijakým majetkom ani dokumentáciou patriacou dlžníkovi.

Ing.Janka Dobrocká,MBA, správca