Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 5OdK/505/2019

(FO) Sendrei Jaroslav (02.06.1977)

Železničná 711, 98701 Poltár

Súpis všeobecnej podstaty
Dátum zverejnenia:
12.09.2019
Zverejnený v OV č.:
176/2019
Dlžník:
Jaroslav Sendrei IČO 02.06.1977, , Železničná 711/44, 987 01 Poltár,
Správca:
Ing. Janka Dobrocká , MBA , Rádayho 8, 98401 Lučenec,
Spisová značka súdu:
5OdK/505/2019
Spisová značka správcu:
5OdK/505/2019 S1502
Druh:
Súpis všeobecnej podstaty
Text:

Ing.Janka Dobrocká,MBA, správca úpadcu Jaroslav Sendrei, nar. 02.06.1977, trvale bytom Železničná 711/44, 987 01 Poltár,  týmto v súlade s ustanovením § 166i v spojení s § 167j ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení oznamuje, že ku dňu 08.09.2019 nebol zistený žiadny majetok, ktorý by patril do konkurznej podstaty.

Ing.Janka Dobrocká,MBA, správca