Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 2OdK/717/2019

(FO) Berky Vladimír (07.04.1953)

Čeláre 116, 99122 Čeláre

Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
Dátum zverejnenia:
17.09.2019
Zverejnený v OV č.:
179/2019
Dlžník:
Berky Vladimír IČO 07.04.1953, , Čeláre 116, 99122 Čeláre,
Správca:
, Stráž 223, 96001 Zvolen,
Spisová značka súdu:
2OdK/717/2019
Spisová značka správcu:
2OdK/717/2019 S1856
Druh:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
Text:

Oznámenie správcu o zapísaní pohľadávok prihlásených po základnej prihlasovacej lehote do zoznamu pohľadávok (§ 167l ods. 3 ZKR):

Insolvency services, k.s., so sídlom správcovskej kancelárie Stráž 223, 960 01 Zvolen, správca zapísaný v zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1856 (ďalej len ,,Správca’’), správca dlžníka: Berky Vladimír, nar. 07.04.1953, Čeláre 116, 991 22 Čeláre, týmto v súlade s ust. § 167l ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje všetkým účastníkom konania, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty na prihlásenie pohľadávok bola dňa 10.09.2019 Správcom do zoznamu pohľadávok zapísaná nasledovná pohľadávka:

Veriteľ

IČO:

Ulica:

Číslo:

Obec

PSČ:

Štát

Prihlásená suma – Celková suma

BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SA

47258713

Kadžičova

2

Bratislava

81109

Slovenská republika

763,90 €

Insolvency services, k.s., správca