Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 25OdK/303/2019

(FO) Bošanský Karol (04.03.1951)

9.mája 1172, 92572 Selice

Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
Dátum zverejnenia:
18.09.2019
Zverejnený v OV č.:
180/2019
Dlžník:
Karol Bošanský, Ing. IČO 04.03.1951, , 9.mája 1172 / 19, 92572 Selice,
Správca:
, Čsl. armády 1403/85, 90845 Gbely,
Spisová značka súdu:
25OdK/303/2019
Spisová značka správcu:
25OdK/303/2019 S1939
Druh:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
Text:

 

K/V insolvency, k.s., so sídlom kancelárie Čsl. armády 1403/85, 908 45 Gbely, značka správcu S1939, ako správca konkurznej podstaty dlžníka: Ing. Karol Bošanský, nar.: 04.03.1951, trvale bytom: 9. mája 1172/19, 925 72 Selice, podnikajúci pod obchodným menom Ing. Karol Bošanský - JUKA Bratislava, IČO: 17 392 012, s miestom podnikania 851 06 Bratislava-Petržalka, Znievska 16, s ukončenou podnikateľskou činnosťou ku dňu 20.06.2011, v konaní o oddlžení formou konkurzu vedenom na Okresnom súde Trnava pod spisovou značkou 25OdK/303/2019 týmto oznamuje, že do správcovského spisu 25OdK/303/2019 S1939, je možné nahliadať v kancelárii správcu na adrese: Čsl. armády 1403/85, 908 45 Gbely, a to v pracovných dňoch od 8:00 hod. do 14:00 hod.

Termín nahliadania do správcovského spisu je potrebné dohodnúť vopred písomne na uvedenej adrese alebo telefonicky na tel. čísle: 0904 961 235 alebo e-mailom na kvinsolvency@gmail.com.

V Gbeloch, dňa 13.09.2019

K/V insolvency, k.s., správca