Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 23OdK/101/2019

(FO) Mészároš Ladislav (12.12.1961)

Komárno , 94501 Komárno

Súpis všeobecnej podstaty
Dátum zverejnenia:
18.09.2019
Zverejnený v OV č.:
180/2019
Dlžník:
Mészároš Ladislav IČO 12.12.1961, , Vnútorná okružná 2897/54, 94501 Komárno,
Správca:
Ing. Radoslava Kovácsová , Podzámska 32, 94002 Nové Zámky,
Spisová značka súdu:
23OdK/101/2019
Spisová značka správcu:
23OdK/101/2019 S1860
Druh:
Súpis všeobecnej podstaty
Text:

Ing. Radoslava Kovácsová, správca dlžníka Ladislav Mészároš, nar. 12.12.1961, bytom Vnútorná okružná 2897/54, 945 01 Komárno, týmto v zmysle ust. § 166i v spojení s § 167j ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii oznamuje, že ku dňu, ku ktorému bol správca povinný vyhotoviť súpis majetku, nebol zistený žiadny majetok, ktorý by patril do konkurznej podstaty.

Ing. Radoslava Kovácsová, správca