Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 29OdK/80/2019

(FO) Kotlárová Zuzana (10.06.1977)

Žatevná 1155/13 , 95135 Veľké Zálužie

Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu
Dátum zverejnenia:
18.09.2019
Zverejnený v OV č.:
180/2019
Dlžník:
Kotlárová Zuzana IČO 10.06.1977, , Žatevná 1155/13, 95135 Veľké Zálužie,
Správca:
Mgr. Tomáš Timoranský , Podzámska 32, 94002 Nové Zámky,
Spisová značka súdu:
29OdK/80/2019
Spisová značka správcu:
29OdK/80/2019 S1863
Druh:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu
Text:

Správca konkurznej podstaty dlžníka: Zuzana Kotlárová, nar. 10.06.1977, bytom Žatevná 1155/13, 951 35 Veľké Zálužie v súlade s ustanovením § 167p zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii vyhlasuje 3. kolo ponukového konania na predaj majetku – mobilného telefónu zo všeobecnej podstaty dlžníka.

 

Predmetom predaja je nasledovný hnuteľný majetok dlžníka a to:

 

mobilný telefón, značka: HUAWEI (2018), model: P SMART, výrobné číslo: FIG-LX1, miera opotrebovanosti: bežná, mobilný telefón sa nachádza v užívaní dlžníka

 

Záväzná ponuka záujemcu musí byť v súlade s podmienkami stanovenými nižšie doručená správcovi v zalepenej obálke s výrazným  označenímKONKURZ č.k.: 29OdK/80/2019 - ZÁVÄZNÁ PONUKA_NEOTVÁRAŤ“.

 

Záväzné ponuky sú záujemcovia povinní zasielať na adresu sídla kancelárie správcu:, Mgr. Tomáš Timoranský, správca, Podzámska 32, 940 02 Nové Zámky.

 

Lehota na podávanie ponúk správcovi je určená do 1.10.2019. Záväznú ponuku doručenú správcovi nemožno meniť, dopĺňať, ani vziať späť a záujemca je ňou viazaný až do skončenia ponukového konania. Každý záujemca môže predložiť len jedinú záväznú ponuku, na neskôr doručené ponuky správca neprihliadne.

 

Záväzná ponuka záujemcu musí byť doručená v  slovenskom jazyku a musí obsahovať minimálne tieto náležitosti:

a) Identifikačné údaje záujemcu :

-     Právnické osoby: názov, sídlo, IČO, telefonický kontakt a výpis z Obchodného registra

-     Fyzické osoby: meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého pobytu, telefonický kontakt a fotokópia občianskeho preukazu záujemcu

b) Identifikáciu predmetu ponukového konania, ktorého sa ponuka týka a navrhovanú cenu za konkrétny predmet ponukového konania

c.) Záväzná ponuka musí byť podpísaná v prípade fyzickej osoby jej vlastnoručným podpisom

d) V prípade právnickej osoby musí byť záväzná ponuka podpísaná štatutárnym orgánom záujemcu spôsobom uvedeným vo výpise z Obchodného registra

e) Vyhlásenie, že sa záujemca zaväzuje uzavrieť so správcom zmluvu o predaji predmetu ponukového konania a v znení predloženom správcom, ak správca vyhodnotí ním predloženú ponuku v ponukovom konaní za najvýhodnejšiu.

 

Najnižšia suma ponúknutej ceny za predmet predaja je určená na 60 €. Správca vyhodnotí ponuky záujemcov o kúpu a za víťaznú ponuku vyhodnotí správca ponuku s najvyššou ponúknutou cenou za predmet ponukového konania. Správca vyhodnotí ponuky záujemcov a za víťaznú ponuku vyhodnotí správca ponuku s najvyššou ponúknutou cenou za predmet ponukového konania.

 

V lehote na predkladanie ponúk musí záujemca (predkladateľ ponuky) zložiť v plnom rozsahu zálohu na celú ponúknutú cenu za predmet ponukového konania, inak sa na ponuku neprihliadne.

 

Záloha na ponúknutú cenu za predmet ponukového konania musí byť v uvedenej lehote pripísaná na nasledovný bankový účet a to:

  • na účet vedený v banke Slovenská sporiteľňa, a.s., IBAN: SK25 0900 0000 0051 6059 5202, variabilný symbol: 002

 

Zložená záloha úspešného záujemcu sa v plnom rozsahu započíta na cenu predmetu prevodu.

 

Zložená záloha neúspešného záujemcu bude tomuto záujemcovi vrátená v lehote 7  pracovných dní na účet, z ktorého bola zaplatená. V prípade, že záloha neúspešného záujemcu nebola zložená prevodom na účet, správca vráti takémuto neúspešnému záujemcovi zloženú zálohu do 7 pracovných dní od kedy tento neúspešný záujemca oznámi číslo účtu v tvare IBAN, na ktorý mu má byť vrátená.

 

Otváranie obálok sa uskutoční najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa uplynutia lehoty na predkladanie ponúk.

 

Správca vyhodnotí ako víťaznú ponuku takého záujemcu, ktorý ponúkol najvyššiu cenu

 

Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu.

 

Správca oznámi víťaznému záujemcovi, že jeho ponuka bola vyhodnotená ako víťazná a vyzve víťazného záujemcu, aby v lehote do 10 dní od doručenia návrhu zmluvy alebo od doručenia výzvy na uzavretie zmluvy uzavrel so správcom zmluvu o prevode vlastníckeho práva k predmetu ponukového konania.

 

Ak záujemca nesplní podmienky tohto ponukového konania správca ako predávajúci neuzavrie s úspešným záujemcom ponukového konania ako kupujúcim zmluvu o prevode vlastníckeho práva k predmetu ponukového konania.

 

Všetky náklady súvisiace s prevodom vlastníckeho práva k predmetu ponukového kola bude znášať úspešný záujemca ponukového konania.

 

Nadobúdateľ nadobudne predmet ponukového konania – hnuteľný majetok tak „ako stojí a leží“.

 

Správca si vyhradzuje právo odmietnuť všetky ponuky, alebo verejné ponukové konanie kedykoľvek zrušiť. V prípade, ak Správca zruší toto verejné ponukové konanie, alebo ak Správca odmietne všetky ponuky, alebo ak Správca odmietne ponuku záujemcu, nemá záujemca, ktorý sa tohto verejného ponukového konania zúčastnil právo na náhradu nákladov, ktoré vynaložil v súvislosti s jeho účasťou na tomto ponukovom konaní.

 

Za účelom získania bližších informácií o verejnom ponukovom konaní a predmete predaja môže každý záujemca kontaktovať správcu na t.č.: 0911 133 046

 

 

Mgr. Tomáš Timoranský, správca