Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 38OdK/476/2019

(FO) Toráč Ján (22.06.1984)

Komárno 1035, 91621 Čachtice

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
Dátum zverejnenia:
18.09.2019
Zverejnený v OV č.:
180/2019
Dlžník:
Toráč Ján IČO 22.06.1984, , Komárno 1035 / 35, 91621 Čachtice,
Správca:
JUDr. Bohuslav Gelatka , Moyzesova 816/100, 01701 Považská Bystrica,
Spisová značka súdu:
38OdK/476/2019
Spisová značka správcu:
38OdK/476/2019 S1582
Druh:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
Text:

V konkurznej veci dlžníka Ján Toráč, nar. 22.06.1984, trvale bytom Komárno 1035/35, 916 21 Čachtice, týmto s poukazom na ustanovenie § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii oznamujem, že konkurz sa končí, nakoľko konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.

POUČENIE: Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje (§ 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii).

 JUDr. Bohuslav Gelatka, správca