Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 26OdK/280/2019

(FO) Ferenc Miloš (16.01.1979)

Kopaničná 36, 04415 Nižná Myšľa

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
Dátum zverejnenia:
18.09.2019
Zverejnený v OV č.:
180/2019
Dlžník:
Ferenc Miloš IČO 16.01.1979, , Kopaničná 36 / 24, 044 15 Nižná Myšľa,
Správca:
JUDr. Viera Baulovičová Bodová , Žriedlová 3, 04001 Košice,
Spisová značka súdu:
26OdK/280/2019
Spisová značka správcu:
26OdK/280/2019 S1730
Druh:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
Text:

JUDr. Viera Baulovičová Bodová, správca, týmto vo vyššie uvedenej veci v súlade s ustanovením § 167v odsek 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj „ZKR“) oznamuje, že konkurzná podstata v uvedenej veci nepokryje náklady konkurzu. Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz končí.

JUDr. Viera Baulovičová Bodová, správca