Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 38OdK/432/2019

(FO) Krajčík Miloš (31.08.1973)

Železničná 295, 91401 Trenčianska Teplá

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
Dátum zverejnenia:
18.09.2019
Zverejnený v OV č.:
180/2019
Dlžník:
Krajčík Miloš IČO 31.08.1973, , Železničná 295/8, 91401 Trenčianska Teplá,
Správca:
JUDr. Vladimír Žitník , Moyzesova 816/100, 01701 Považská Bystrica,
Spisová značka súdu:
38OdK/432/2019
Spisová značka správcu:
38OdK/432/2019 S1393
Druh:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
Text:

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu

Na základe skutočností, potom čo správca zistil podľa ust. § 167v ods. 1 ZKR, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu zakotvené v ust. § 167v ods. 1 ZKR oznamuje v Obchodnom vestníku, že konkurz na majetok dlžníka:  Miloš KRAJČÍK, nar. 31.08.1973, trvale bytom Železničná 295/8, 914 01 Trenčianska Teplá, občan SR pod  sp. zn.: 38OdK/432/2019, sa  končí.

Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz Dlžníka Miloš KRAJČÍK, nar. 31.08.1973, trvale bytom Železničná 295/8, 914 01 Trenčianska Teplá, občan SR pod  sp. zn.: 38OdK/432/2019, zrušuje. 

Považská Bystrica 13. septembra 2019

JUDr. Vladimír  Žitník, správca