Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 25OdK/302/2019

(FO) Hrotko Arpád (05.09.1963)

Kpt.Nálepku 734, 92401 Galanta

Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
Dátum zverejnenia:
18.09.2019
Zverejnený v OV č.:
180/2019
Dlžník:
Arpád Hrotko IČO 05.09.1963, , Kpt.Nálepku 734 / 27, 924 01 Galanta,
Správca:
JUDr. Nikoleta Zajko , Veterná 43, 931 01 Šamorín,
Spisová značka súdu:
25OdK/302/2019
Spisová značka správcu:
25OdK/302/2019 S1663
Druh:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
Text:

JUDr. Nikoleta Zajko, zapísaná v zozname správcov vedenom MSSR, pod číslom S 1663, so sídlom kancelárie Veterná 43, 931 01 Šamorín, ako konkurzný správca dlžníka: Arpád Hrotko, nar. 05.09.1963, trvale bytom Kpt. Nálepku 734/27, 924 01 Galanta, štátny občan SR, v konaní o oddlžení formou konkurzu vedenom na Okresnom súde Trnava pod spisovou značkou 25OdK/302/2019, týmto oznamuje, že účastníci konania o oddlžení a ich zástupcovia majú právo počas oddlženia konkurzom nahliadať do správcovského spisu. Za úhradu vecných nákladov sú tiež oprávnení požadovať, aby im správca vydal podpísaný výpis zo správcovského spisu.

V zmysle ustanovenia § 8 ods. 4 zákona č. 8/2005 Z.z. o správcoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, je možné nahliadať do správcovského spisu 25OdK/302/2019 S1663 v kancelárii správcu:  JUDr. Nikoleta Zajko, Veterná 43, 931 01 Šamorín, Slovenská republika, v pracovných dňoch od 9.00 do 12.00 hod. a od 13.00 do 16.00 hod. Termín nahliadania do správcovského spisu nahláste vopred písomne na uvedenej adrese alebo telefonicky na tel. čísle: 0915 550 003 alebo e-mailom na office@dedakak.com.

V Šamoríne, dňa 13.09.2019

JUDr. Nikoleta Zajko, správca