Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 25OdK/302/2019

(FO) Hrotko Arpád (05.09.1963)

Kpt.Nálepku 734, 92401 Galanta

Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
Dátum zverejnenia:
18.09.2019
Zverejnený v OV č.:
180/2019
Dlžník:
Arpád Hrotko IČO 05.09.1963, , Kpt.Nálepku 734 / 27, 924 01 Galanta,
Správca:
JUDr. Nikoleta Zajko , Veterná 43, 931 01 Šamorín,
Spisová značka súdu:
25OdK/302/2019
Spisová značka správcu:
25OdK/302/2019 S1663
Druh:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
Text:

JUDr. Nikoleta Zajko, zapísaná v zozname správcov vedenom MS SR pod číslom S 1663, so sídlom kancelárie Veterná 43, 931 01 Šamorín, ako konkurzný správca dlžníka: Arpád Hrotko, nar. 05.09.1963, trvale bytom Kpt. Nálepku 734/27, 924 01 Galanta, štátny občan SR, v konaní o oddlžení formou konkurzu vedenom na Okresnom súde Trnava pod spisovou značkou 25OdK/302/2019, týmto v súlade s ustanovením § 167l ods. 5 v spojení s § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“), oznamuje číslo bankového účtu, na ktorý možno skladať kauciu za účelom popretia pohľadávok.

Kauciu možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia. Kaucia tvorí súčasť všeobecnej podstaty, v prípade úplnej alebo čiastočnej dôvodnosti popretia má popierajúci veriteľ právo na vrátenie kaucie, ktoré môže uplatniť ako pohľadávku proti podstate.

Číslo účtu/ IBAN: SK71 1100 0000 0029 4805 0677, vedený v Tatra banka, a.s.

Variabilný symbol: číslo pohľadávky zo zoznamu pohľadávok

Výška kaucie: v zmysle ust. § 167l ods. 5 ZKR v spojení s ust. § 32 ods. 7 písm. b) ZKR, dve percentá zo sumy spornej pohľadávky a ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, dve percentá zo sumy, v ktorej bola popretá, a to najmenej 350 eur a najviac 10 000 eur

Doplňujúce údaje (poznámka): Arpád Hrotko, kaucia popretia pohľadávky 25OdK/302/2019

V Šamoríne, dňa 13.09.2019

JUDr. Nikoleta Zajko, správca