(PO) DJK trade, s.r.o., IČO 31345875

Mikulášska 1, 81101 Bratislava

Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
Dátum zverejnenia:
19.09.2019
Zverejnený v OV č.:
181/2019
Dlžník/Úpadca:
DJK trade, s.r.o. IČO 31345875, , Mikulášska 1, 811 01 Bratislava,
Správca:
JUDr. Oliver Korec , Kominárska 2,4, 83104 Bratislava,
Spisová značka súdu:
37K/40/2018
Spisová značka správcu:
37K/40/2018 S322
Druh:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
Text:

Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Oliver Korec, správca úpadcu: DJK trade, s.r.o., so sídlom Mikulášska 1, 811 01 Bratislava, IČO: 31 345 875, v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Bratislava I, č. k. 37K/40/2018, týmto oznamuje, že účastníci konkurzného konania a ich zástupcovia majú právo počas konkurzu nahliadať do správcovského spisu. Za úhradu vecných nákladov sú tiež oprávnení požadovať, aby im správca vydal podpísaný výpis zo správcovského spisu. Nahliadať do správcovského spisu je možné po predchádzajúcej dohode v kancelárii správcu na adrese: Kominárska 2,4, 831 04 Bratislava, v bežných pracovných dňoch pondelok až piatok v čase od 09.00-12.00 hod. a 13.00-16.00 hod. Žiadosť o zapísanie do poradovníka na nahliadnutie do správcovského spisu je potrebné podať písomne na uvedenej adrese alebo elektronickou poštou na e-mailovú adresu: o.korec@gmail.com.

JUDr. Oliver Korec, správca