Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 40OdK/641/2019

(FO) Baláž Milan (20.07.1985)

Mnešická ulica 1717, 91501 Nové Mesto nad Váhom

Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
Dátum zverejnenia:
19.09.2019
Zverejnený v OV č.:
181/2019
Dlžník:
Milan Baláž IČO 20.07.1985, , Mnešická ulica 1717/46, 915 01 Nové Mesto nad Váhom,
Správca:
JUDr. Lukáš Tyko , Palackého 5, 911 01 Trenčín,
Spisová značka súdu:
40OdK/641/2019
Spisová značka správcu:
40OdK/641/2019 S1333
Druh:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
Text:

JUDr. Lukáš Tyko, správca dlžníka Milan Baláž, trvale bytom Mnešická ulica 1717/46, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, dátum nar.: 20.07.1985, oznamuje účastníkom konkurzného konania a ich zástupcom, že do správcovského spisu možno nahliadnuť v kancelárii správcu na adrese Palackého 5, 911 01 Trenčín, v pracovných dňoch počas úradných hodín od 8:30 do 11:30 a 12:00 do 15:00. Žiadosti o nahliadnutie do spisu prijíma správca písomne na uvedenej adrese správcu, telefonicky na tel. 0905 984 742, alebo e-mailom na lukas.tyko@gmail.com.