Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 36OdK/211/2019

(FO) Gomolová Katarína (06.03.1974)

Šelpice 301, 91909 Šelpice

Súpis všeobecnej podstaty
Dátum zverejnenia:
20.09.2019
Zverejnený v OV č.:
182/2019
Dlžník:
Katarína Gomolová IČO 06.03.1974, , Šelpice 301, 91909 Šelpice,
Správca:
, Čsl. armády 1403/85, 90845 Gbely,
Spisová značka súdu:
36OdK/211/2019
Spisová značka správcu:
36OdK/211/2019 S1939
Druh:
Súpis všeobecnej podstaty
Text:

Súpis všeobecnej podstaty

Uznesením Okresného súdu Trnava zo dňa 12.07.2019 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka: Katarína Gomolová, narodená 06.03.1974, trvale bytom 919 09 Šelpice 301, štátna občianka SR (ďalej len „Dlžník “) a do funkcie správcu Dlžníka bol ustanovený správca: K/V insolvency, k.s., so sídlom kancelárie Čsl. armády 1403/85, 908 45 Gbely, značka správcu S1939 (ďalej len ,,Správca“). Predmetné uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. OV 137/2019 zo dňa 18.07.2019.

Správca v súlade s ustanovením § 167j ZKR je povinný vyhotoviť súpis majetku.  Správca týmto oznamuje veriteľom, že na základe svojich šetrení zistil nasledovný majetok Dlžníka:

Evidenčné číslo

Nehnuteľnosti

 

Pozemok s parcel. č.

Druh pozemku

Výmera v m2

LV č.

Katastrálne územie

Spoluvlastnícky podiel

Súpisová hodnota

1.

756/19

záhrada

413

617

Bohdanovce nad Trnavou

1/8

10 000,- EUR

2.

756/39

zastavaná plocha a nádvorie

451

617

Bohdanovce nad Trnavou

1/8

 

Stavba

Popis stavby

Súpisné číslo

Na parcele č.

LV č.

Kat. úz., adresa, orientačné číslo

Spoluvlastnícky podiel

3.

rodinný dom

307

756/39

617

Bohdanovce nad Trnavou, č. 307

1/8

Správca bude ďalej pokračovať v zisťovaní majetku Dlžníka pri vynaložení minimálnych nákladov.

V zmysle ustanovenia § 166i ods.  1 ZKR platí, že správca pri preskúmaní pomerov dlžníka vychádza najmä zo zoznamu majetku, zoznamu veriteľov a informácií poskytnutých dlžníkom, veriteľmi, prípadne inými osobami. Správca vykoná s odbornou starostlivosťou šetrenia ohľadom majetku a záväzkov, prípadne ďalšie šetrenia, ktoré sú časovo nenáročné a možno ich zabezpečiť s nepatrnými nákladmi.

V zmysle ustanovenia § 166i ods. 2 ZKR platí, že správca vykoná iné šetrenie ohľadom majetku dlžníka len v tom prípade ak na to dá podnet veriteľ a zároveň ak veriteľ uhradí zálohu na trovy týchto šetrení. Takéto šetrenie správca vykoná na náklady dožadujúceho sa veriteľa. Veriteľ má nárok na úhradu týchto nákladov v konkurze ako náklad konkurzu v sume schválenej zástupcom veriteľov alebo určenej schôdzou veriteľov, ak zástupca veriteľov nie je ustanovený.

Na základe uvedeného Správca vyzýva veriteľov, aby v prípade ak majú návrhy na zisťovanie majetku dlžníka predniesli takýto návrh správcovi v lehote nie dlhšej ako 10 dní od zverejnenia tohto súpisu a zložili zálohu na trovy šetrení.  

V Gbeloch, dňa 16.09.2019

K/V insolvency, k.s., správca