Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 36OdK/257/2019

(FO) Kováčová Adriana (17.11.1964)

Špačinska cesta 3 , 91701 Trnava

Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
Dátum zverejnenia:
20.09.2019
Zverejnený v OV č.:
182/2019
Dlžník:
Kováčová Adriana IČO 17.11.1964, , Špačinska cesta 3, 91701 Trnava,
Správca:
Mgr. Eva Timár Myjavcová , P. Pazmáňa 2367/17A, 92701 Šaľa,
Spisová značka súdu:
36OdK/257/2019
Spisová značka správcu:
36OdK/257/2019 S1527
Druh:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
Text:

Všeobecná konkurzná podstata – DOPLNENIE

Majetok

Zápis do súpisu

Súpisová hodnota v mene €

 

Súpisová zložka číslo 1

Opis majetku

Deň zápisu

Dôvod zápisu

1650,00

Pozemok, parcelné číslo 561, druh pozemku:  orná pôda, o výmere 2226 m², umiestnený mimo zastavaného územia obce, zapísaný na LV číslo 1274, pre katastrálne územie: Špačince, vo výške podielu 1/32 k celku (výmera pripadajúca na spoluvlastnícky podiel 69,56 m2) a 1/24 k celku (výmera pripadajúca na spoluvlastnícky podiel 92,75  m2)

17.09.2019

§ 167h ZKR

Súpisová zložka číslo 2

Pozemok, parcelné číslo 599, druh pozemku:  orná pôda, o výmere 611 m², umiestnený mimo zastavaného územia obce, zapísaný na LV číslo 1274, pre katastrálne územie: Špačince, vo výške podielu 1/32 k celku (výmera pripadajúca na spoluvlastnícky podiel 19,09 m2) a 1/24 (výmera pripadajúca na spoluvlastnícky podiel 25,46 m2

17.09.2019

§ 167h ZKR

460,00

Súpisová zložka číslo 3

Pozemok, parcelné číslo 600, druh pozemku:  orná pôda, o výmere 2413 m², umiestnený mimo zastavaného územia obce, zapísaný na LV číslo 1274, pre katastrálne územie: Špačince, vo výške podielu 1/32 k celku (výmera pripadajúca na spoluvlastnícky podiel 75,41 m2) a 1/24 (výmera pripadajúca na spoluvlastnícky podiel 100,54  m2)

17.09.2019

§ 167h ZKR

1810,00

Súpisová zložka číslo 4

Pozemok, parcelné číslo 1365/2, druh pozemku:  orná pôda, o výmere 7195 m², umiestnený mimo zastavaného územia obce, zapísaný na LV číslo 1274, pre katastrálne územie: Špačince, vo výške podielu 1/32 k celku (výmera pripadajúca na spoluvlastnícky podiel 224,84 m2) a 1/24 (výmera pripadajúca na spoluvlastnícky podiel 299,79 m2)

17.09.2019

§ 167h ZKR

5300,00