Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 5OdK/735/2018

(FO) Balog Alexander (07.12.1968)

Švábovce 249, 05912 Švábovce

Vyhlásenie oddlženia, Ustanovenie správcu, Odvolanie správcu
Dátum vydania:
16.9.2019
Dátum zverejnenia:
20.09.2019
Zverejnený v OV č.:
182/2019
Autor oznamu:
Okresný súd Prešov
Spisová značka:
5OdK/735/2018
ICS:
8118216919
Vydal:
Mgr. Alena Paveleková
Vydal FN:
sudca
Odoslal:
Okresný súd Prešov
Dlžník:
Alexander Balog , Švábovce 249, 05912 Švábovce, Slovenská republika
Navrhovatelia:
Alexander Balog , Švábovce 249, 05912 Švábovce, Slovenská republika
Druh:
Uznesenie
Hlavička:
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok dlžníka: Alexander Balog, nar.: 07.12.1968, trvale bytom 059 12 Švábovce 249, správcom ktorého je Mgr. Marián Lipa, so sídlom kancelárie Štefánikova 18, 066 01 Humenné, o odvolaní správcu z funkcie, takto
Rozhodnutie:
I. Odvoláva Mgr. Mariána Lipu, so sídlom kancelárie Štefánikova 18, 066 01 Humenné, z funkcie správcu. II. Ustanovuje do funkcie správcu: JUDr. Soňa Surmová, LL.M., so sídlom kancelárie Hlavná 122, 080 01 Prešov.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Oznam: