Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 37OdK/27/2019

(FO) Ballay Milan (24.07.1953)

Pri Maline 5048, 90101 Malacky

Vyhlásenie oddlženia, Ustanovenie správcu, Odvolanie správcu
Dátum vydania:
10.9.2019
Dátum zverejnenia:
20.09.2019
Zverejnený v OV č.:
182/2019
Autor oznamu:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka:
37OdK/27/2019
ICS:
1119201235
Vydal:
JUDr. Vladimír Sklenka
Vydal FN:
sudca
Odoslal:
Okresný súd Bratislava I
Dlžník:
Milan Ballay IČO 37444069, , Pri Maline 5048/4, 90101 Malacky, Slovensko
Navrhovatelia:
Milan Ballay IČO 37444069, , Pri Maline 5048/4, 90101 Malacky, Slovensko
Druh:
Uznesenie
Hlavička:
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Milan Ballay, nar.: 24.07.1953, trvale bytom Pri Maline 5048/4, 901 01 Malacky, správcom ktorého je: Ing. Mgr. Jana Pecníková, so sídlom kancelárie Karloveská 3154/6C, 841 04 Bratislava, zn. správcu: S1141,
Rozhodnutie:
Súd o d v o l á v a: Ing. Mgr. Jana Pecníková, so sídlom kancelárie Karloveská 3154/6C, 841 04 Bratislava, zn. správcu: S1141 z funkcie správcu úpadcu: Milan Ballay, nar.: 24.07.1953, trvale bytom Pri Maline 5048/4, 901 01 Malacky. Súd u s t a n o v u j e do funkcie správcu úpadcu: Milan Ballay, nar.: 24.07.1953, trvale bytom Pri Maline 5048/4, 901 01 Malacky, správcu: JUDr. Stanislav Demčák, so sídlom kancelárie Štefánikova 8, 811 05 Bratislava, zn. správcu: S1581.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Oznam: