Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 8OdK/144/2019

(FO) Barhoumi Riadh (02.08.1981)

Veternicová 3158, 84105 Bratislava-Karlova Ves

Vyhlásenie oddlženia, Ustanovenie správcu, Odvolanie správcu
Dátum vydania:
10.9.2019
Dátum zverejnenia:
20.09.2019
Zverejnený v OV č.:
182/2019
Autor oznamu:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka:
8OdK/144/2019
ICS:
1119205839
Vydal:
JUDr. Katarína Bartalská
Vydal FN:
sudkyňa
Odoslal:
Okresný súd Bratislava I
Dlžník:
Riadh Barhoumi IČO 44887523, , Veternicová 3158/18, 84105 Bratislava, Slovensko
Navrhovatelia:
Jozef Poliak , Za Dráhou 476/10, Ružomberok, Slovenská republika Riadh Barhoumi IČO 44887523, , Veternicová 3158/18, 84105 Bratislava, Slovensko
Druh:
Uznesenie
Hlavička:
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa: Riadh Barhoumi, Veternicová 3158/18, 841 05 Bratislava, narodený: 02.08.1981, zastúpeným: Centrum právnej pomoci, kancelária Námestie Slobody 12, 810 05 Bratislava, o výmene správcu,
Rozhodnutie:
Súd o d v o l á v a: Ing. Anett Pirohár, so sídlom Jaskový rad 189, 831 01 Bratislava, značka správcu S1534z funkcie správcu úpadcu: Riadh Barhoumi, Veternicová 3158/18, 841 05 Bratislava, narodený: 02.08.1981. Súd u s t a n o v u j e do funkcie správcu úpadcu: Riadh Barhoumi, Veternicová 3158/18, 841 05 Bratislava, narodený: 02.08.1981, správcu: Mgr. Jana Lenková, Krížna 38, 811 07 Bratislava, zn. správcu: S 1211.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Oznam: