Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 8OdK/8/2019

(FO) Baláž Miroslav (15.07.1984)

Bradáčova 1683, 85102 Bratislava-Petržalka

Vyhlásenie oddlženia, Ustanovenie správcu, Odvolanie správcu
Dátum vydania:
10.9.2019
Dátum zverejnenia:
20.09.2019
Zverejnený v OV č.:
182/2019
Autor oznamu:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka:
8OdK/8/2019
ICS:
1119200566
Vydal:
JUDr. Katarína Bartalská
Vydal FN:
sudkyňa
Odoslal:
Okresný súd Bratislava I
Dlžník:
Miroslav Baláž , Bradáčova 1683/1, 85102 Bratislava, Slovensko
Navrhovatelia:
Miroslav Baláž , Bradáčova 1683/1, 85102 Bratislava, Slovensko
Druh:
Uznesenie
Hlavička:
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa: Miroslav Baláž, nar. 15.07.1984, bytom Bradáčova 1683/1, 851 02 Bratislava, zastúpeným: Centrum právnej pomoci, kancelária Námestie Slobody 12, 810 05 Bratislava, o výmene správcu,
Rozhodnutie:
Súd o d v o l á v a: Crossdefault Management Group, k. s., so sídlom Grösslingová 56, 811 09 Bratislava, značka správcu S1433 z funkcie správcu úpadcu: Miroslav Baláž, nar. 15.07.1984, bytom Bradáčova 1683/1, 851 02 Bratislava. Súd u s t a n o v u j e do funkcie správcu úpadcu: Miroslav Baláž, nar. 15.07.1984, bytom Bradáčova 1683/1, 851 02 Bratislava, správcu: JUDr. Bohumír Bláha, so sídlom Hurbanovo nám. 5, 811 03 Bratislava, číslo správcu S105.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Oznam: