Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 8OdK/144/2019

(FO) Barhoumi Riadh (02.08.1981)

Veternicová 3158, 84105 Bratislava-Karlova Ves

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
Dátum zverejnenia:
23.09.2019
Zverejnený v OV č.:
183/2019
Dlžník:
Riadh Barhoumi IČO 02.08.1981, , Veternicová 3158/18, 84105 Bratislava,
Správca:
Ing. Anett Pirohár , Jaskový rad 189, 83101 Bratislava,
Spisová značka súdu:
8OdK/144/2019
Spisová značka správcu:
8OdK/144/2019 S 1534
Druh:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
Text:

Správca konkurznej podstaty dlžníka Riadh Barhoumi, nar. 02.08.1981 , bytom Veternicová 3158/18, 841 05 Bratislava, Slovenská republika, oznamuje podľa § 167v ods.1 zákona 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii, zrušenie konkurzu na dlžníka z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.

Poučenie:

Oznámením v Obchodnom vestníku o tom, že sa konkurz končí, v zmysle ustanovenia § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, sa konkurz zrušuje.

Podľa § 167v ods.4 zákona číslo 7/2005 Z.z. zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu a zástupcu veriteľov. Zanikajú tiež účinky podľa § 167b ods. 1, § 167c.

V zmysle ustanovenia § 166h ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, oddlžením zostáva nedotknuté právo veriteľa, v rozsahu svojej pôvodnej pohľadávky domáhať sa podľa Občianskeho zákonníka jej uspokojenia z toho, čo odporovateľným právnym úkonom ušlo z dlžníkovho majetku, a to aj vtedy, ak pohľadávka veriteľa je premlčaná, nevymáhateľná alebo nevykonateľná.

V zmysle ustanovenia § 166h ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, oddlžením zostáva tiež nedotknuté právo veriteľa v rozsahu svojej pôvodnej pohľadávky domáhať sa odporovateľnosti právneho úkonu, ktorým bolo zriadené záložné právo, vecné bremeno alebo iná ťarcha na majetku dlžníka.

 

V Bratislave, dňa 18.09.2019