Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 4OdK/911/2019

(FO) Ambrózi Tibor (17.07.1980)

Figa 33, 98251 Figa

Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
Dátum zverejnenia:
25.09.2019
Zverejnený v OV č.:
185/2019
Dlžník:
Tibor Ambrózi IČO 17.7.1980, , Figa 33, 982 51 Figa,
Správca:
, Námestie Slobody 5, 974 01 Banská Bystrica,
Spisová značka súdu:
4OdK/911/2019
Spisová značka správcu:
S1578/4OdK/911/2019
Druh:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
Text:

Správca konkurznej podstaty JUDr. Ďurčeková, správca k. s., v mene ktorej koná JUDr. Dagmar Ďurčeková, komplementár, dlžníka:  Tibor Ambrózi,  nar. 17.07.1980, trvale bytom 982 51 Figa 53, v súlade s ustanovením § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov, oznamuje číslo bankového účtu, na ktorý možno skladať kauciu za účelom popretia pohľadávok. Kauciu možno zložiť do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom  pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia. Kaucia tvorí súčasť všeobecnej podstaty, v prípade úplnej alebo čiastočnej dôvodnosti popretia má popierajúci veriteľ právo na vrátenie kaucie, ktoré možno uplatniť ako pohľadávku proti podstate, č. účtu ČSOB, a.s., č. účtu: SK69 7500 0000 0040 1979 6756.

JUDr. Dagmar Ďurčeková, komplementár