Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 4OdK/911/2019

(FO) Ambrózi Tibor (17.07.1980)

Figa 33, 98251 Figa

Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
Dátum zverejnenia:
25.09.2019
Zverejnený v OV č.:
185/2019
Dlžník:
Tibor Ambrózi IČO 17.7.1980, , Figa 33, 982 51 Figa,
Správca:
, Námestie Slobody 5, 974 01 Banská Bystrica,
Spisová značka súdu:
4OdK/911/2019
Spisová značka správcu:
S1578/4OdK/911/2019
Druh:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
Text:

Správca konkurznej podstaty JUDr. Ďurčeková, správca k. s., v mene ktorej koná JUDr. Dagmar Ďurčeková, komplementár, dlžníka: Tibor Ambrózi,  nar. 17.07.1980, trvale bytom 982 51 Figa 53, oznamuje veriteľom, že dňom uverejnenia tohto oznámenia v Obchodnom vestníku je možné nahliadať do konkurzného spisu v kancelárii správcu na adrese: Námestie slobody 5, 974 01 Banská Bystrica, počas stránkových hodín v dňoch: pondelok, utorok, štvrtok, piatok v čase od 7.30 do 12.00 hod. a od 13.00 do 14.30 hod. a v stredu od 08.00 do 12.00 hod. a od 15.00 do17.00 hod.

JUDr. Dagmar Ďurčeková, komplementár