Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 32OdK/200/2019

(FO) Nemeš Andrej (04.05.1983)

Rybárska 1278, 94901 Nitra

Iné zverejnenie
Dátum zverejnenia:
25.09.2019
Zverejnený v OV č.:
185/2019
Dlžník:
Andrej Nemeš IČO 04.05.1983, , Rybárska 1278/29, 94901 Nitra,
Správca:
, Farská 33, 94901 Nitra,
Spisová značka súdu:
32OdK/200/2019
Spisová značka správcu:
32OdK/200/2019 S1131
Druh:
Iné zverejnenie
Text:

Oznam:          Správca konkurznej podstaty Prvý správcovský dom, k. s. - v skratke PSD, konajúci štatutárnym orgánom komplementárom JUDr. Kamil Beresecký, AK Farská č.33, 949 01 Nitra dlžníka: Andrej Nemeš, nar.04.05.1983, bytom 949 01 Nitra – Staré Mesto, Rybárska 1278/29 (t.č. Štúrova 29, 94901 Nitra),  v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Nitra, č.k.: č.k.: 32OdK/200/2019-22 zo dňa 13.09.2019, zverejnené v  obchodnom vestníku číslo 182/2019 zo dňa 20.9.2019,  týmto oznamuje číslo účtu úpadcu vedenom v banke: PRIMA Banka Slovensko, a.s. pobočka Nitra    IBAN: SK65 3100 0000 0040 3010 3308.  JUDr. Kamil Beresecký, komplementár PSD, k.s., SKP úpadcu