(PO) TRX Group s. r. o., IČO 52314278

J.C. Hronského 1634/10, 83102 Bratislava - mestská časť Nové Mesto

Súd o p r a v u j e uznesenie Okresného súdu Bratislava I...
Dátum vydania:
18.9.2019
Dátum zverejnenia:
25.09.2019
Zverejnený v OV č.:
185/2019
Autor oznamu:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka:
37K/47/2019
ICS:
1119210257
Vydal:
JUDr. Vladimír Sklenka
Vydal FN:
sudca
Odoslal:
Okresný súd Bratislava I
Dlžník/Úpadca:
TRX Group s. r. o. IČO 52314278, , J.C. Hronského 1634/10, 83102 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Slovenská republika
Navrhovatelia:
TRX Group s. r. o. IČO 52314278, , J.C. Hronského 1634/10, 83102 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Slovenská republika JUDr. Viera Kubicová , Záhradnícka 68, 82108 Bratislava, Slovenská republika Slavomír Belovič , Pustá 676/6, 84104 Bratislava-Karlova Ves, Slovenská republika Mgr. Richard Petrov IČO 42098874, , Františkánska 3, 04001 Košice, Slovenská republika
Druh:
Rozhodnutie
Hlavička:
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: Slavomír Belovič, nar.: 06.10. 1970, právne zast.: Mgr. Richard Petrov, advokát so sídlom Františkánska 3, 040 01 Košice - mestská časť Staré Mesto, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: TRX - Group, s. r. o., so sídlom J.C. Hronského 1634/10, 831 02 Bratislava, IČO: 52 314 278, takto
Rozhodnutie:
Súd o p r a v u j e uznesenie Okresného súdu Bratislava I zo dňa 16.09.2019, č. k. 37K/47/2019-64 v v časti poučenia opravuje prvú vetu tak, že bude znieť: ,, Proti rozhodnutiu o vyhlásení konkurzu je oprávnený podať odvolanie iba dlžník (§ 19 ods. 2 ZoKR). Odvolanie sa podáva v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku) prostredníctvom tunajšieho súdu, na Krajský súd v Bratislave....“. V ostatných častiach ostáva uznesenie Okresného súdu Bratislava I zo dňa16.09.2019, č. k. 37K/47/2019-64 nezmenené.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je prípustné odvolanie v lehote 15 dní odo dňa doručenia na Okresnom súde Bratislava I, a to písomne, v dvoch vyhotoveniach. Lehota na odvolanie plynie od zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku, a to aj v prípade, že bude doručené aj iným spôsobom ako zverejnením v Obchodnom vestníku. V odvolaní sa uvedie, ktorému súdu je určené, kto ho robí, akej veci sa týka, čo sa ním sleduje, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh). V odvolaní sa musí uviesť spisová značka konania, odvolanie musí byť podpísané a musí byť predložené v potrebnom počte rovnopisov s prílohami, tak aby sa jeden rovnopis s prílohami mohol založiť do súdneho spisu a aby každý ďalší subjekt dostal jeden rovnopis s prílohami. Ak sa nepredloží potrebný počet rovnopisov s prílohami, súd vyhotoví kópie odvolania na trovy toho, kto odvolanie urobil.
Oznam: