Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 31OdK/197/2019

(FO) Nagyová Anna (30.01.1957)

Trhyňa 153 , 93701 Sikenica

Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
Dátum zverejnenia:
26.09.2019
Zverejnený v OV č.:
186/2019
Dlžník:
Anna Nagyová IČO 30.01.1957, , Trhyňa 153, 937 01 Sikenica,
Správca:
, Párovská 26, 949 01 Nitra,
Spisová značka súdu:
31OdK/197/2019
Spisová značka správcu:
31OdK/197/2019 S1552
Druh:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
Text:

Správca konkurznej podstaty dlžníka:

Anna Nagyová, nar. 30.01.1957, bytom Trhyňa 153, 937 01 Sikenica,

týmto oznamuje, že do správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii správcu na adrese: Párovská 26, 949 01 Nitra v pracovných dňoch počas úradných hodín: pondelok až piatok 07:00-14:00 hod.

Žiadosti o nahliadnutie do spisu je potrebné vopred zaslať písomne na adresu správcu alebo e-mailom na adresu: slovenska.insolvencna@gmail.com.

V Nitre, dňa 23.09.2019, Slovenská insolvenčná k.s., správca