Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 4OdK/731/2019

(FO) Mester Peter (20.02.1985)

Por. Ušiaka 1734, 97901 Rimavská Sobota

Súpis všeobecnej podstaty
Dátum zverejnenia:
26.09.2019
Zverejnený v OV č.:
186/2019
Dlžník:
Mester Peter IČO 20.02.1985, , Ludvíka Svobodu 15, 97901 Rimavská Sobota,
Správca:
Ing. Jozef Žitník , PhD. , Ul. Prof. Sáru 44, 97401 Banská Bystrica,
Spisová značka súdu:
4OdK/731/2019
Spisová značka správcu:
4OdK/731/2019 S1196
Druh:
Súpis všeobecnej podstaty
Text:

Iná majetková hodnota

 

popis

suma

Súpis. hodnota

Pohľadávka voči Okresný súd Banská Bystrica -  preddavok na úhradu  paušálnej odmeny a náhradu nevyhnutných  nákladov spojených s výkonom správcovskej činnosti správcu

500 ,- €

500,- €

 

Ing. Jozef Žitník, PhD., správca