Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 5OdK/735/2018

(FO) Balog Alexander (07.12.1968)

Švábovce 249, 05912 Švábovce

Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
Dátum zverejnenia:
30.09.2019
Zverejnený v OV č.:
188/2019
Dlžník:
Alexander Balog IČO 07.12.1968, , Švábovce 249, 059 12 Švábovce,
Správca:
JUDr. Soňa Surmová , LL.M. , Hlavná 122, 08001 Prešov,
Spisová značka súdu:
5OdK/735/2018
Spisová značka správcu:
5OdK/735/2018 S1722
Druh:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
Text:

V zmysle ust. §§ 167l ods. 5, 32 ods. 21 ZKR oznamujem, že preddavok na trovy konania o určenie popretej pohľadávky vo výške dve percentá zo sumy spornej pohľadávky; a ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, dve percentá zo sumy, v ktorej bola popretá a to najmenej 350,-- Eur a najviac 10 000,-- Eur; môžu veritelia zložiť na účet číslo IBAN: SK18 7500 0000 0040 0061 9610 vedený v ČSOB, a.s.

Preddavok možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložený samostatný preddavok. Popretie pohľadávky veriteľom je účinné, len ak bolo podané na predpísanom tlačive a na uvedený bankový účet bol zložený preddavok na trovy konania s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu.

JUDr. Soňa Surmová, LL.M., správkyňa