Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 5OdK/735/2018

(FO) Balog Alexander (07.12.1968)

Švábovce 249, 05912 Švábovce

Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
Dátum zverejnenia:
30.09.2019
Zverejnený v OV č.:
188/2019
Dlžník:
Alexander Balog IČO 07.12.1968, , Švábovce 249, 059 12 Švábovce,
Správca:
JUDr. Soňa Surmová , LL.M. , Hlavná 122, 08001 Prešov,
Spisová značka súdu:
5OdK/735/2018
Spisová značka správcu:
5OdK/735/2018 S1722
Druh:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
Text:

Oznamujem, že do správcovského spisu možno nahliadnuť v kancelárii správkyne na adrese: Prešov, ul. Hlavná č. 122, 1. poschodie, v pracovných dňoch od 10:00 hod. do 16:00 hod.

Termín nahliadnutia prosím vopred dohodnúť telefonicky alebo e-mailom, tel.č.: +421905175636, e-mail: judr.surmova@outlook.sk.

JUDr. Soňa Surmová, LL.M., správkyňa