Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 5OdK/297/2019

(FO) Palko Vladimír (02.05.1968)

Partizánska 3265, 05801 Poprad

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
Dátum zverejnenia:
30.09.2019
Zverejnený v OV č.:
188/2019
Dlžník:
Palko Vladimír IČO 02.05.1968, , Partizánska 3265 / 6, 05801 Poprad,
Správca:
, Raymanova 2766/9, 08001 Prešov,
Spisová značka súdu:
5OdK/297/2019
Spisová značka správcu:
5OdK/297/2019 S1673
Druh:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
Text:

Podľa zoznamu aktuálneho majetku dlžníka, ktorý tvorí prílohu k návrhu na vyhlásenie konkurzu a vykonaným šetrením správcu, nebol zistený majetok dlžníka, ktorý by pokryl náklady konkurzu.

 

Na základe týchto skutočností správca podľa ustanovenia § 167v ods. 1 ZKR oznamuje, že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka Vladimír Palko, nar. 02.05.1968, trvale bytom Partizánska 3265/6, 058 01 Poprad, vedený Okresným súdom Prešov pod spis. zn. 5OdK/297/2019, končí, pretože konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu. Týmto oznámením sa konkurz ex lege zrušuje, k zrušeniu oddĺženia z tohto dôvodu nedochádza.

 

V Prešove dňa 25.09.2019

Slovenská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s. , správca dlžníka

Ing. Pavol Kubala, PhD., zástupca kancelárie a komplementár