Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 26OdK/360/2019

(FO) Čonka Slavomír (09.07.1982)

Levočské Lúky 1071, 05401 Levoča

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
Dátum zverejnenia:
30.09.2019
Zverejnený v OV č.:
188/2019
Dlžník:
Čonka Slavomír IČO 09.07.1982, , Levočské Lúky 1071 / 7, 05401 Levoča,
Správca:
JUDr. Mária Lányiová , Štefánikova 50, 04001 Košice,
Spisová značka súdu:
26OdK/360/2019
Spisová značka správcu:
26OdK/360/2019 S1937
Druh:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
Text:

Podľa zoznamu aktuálneho majetku dlžníka, ktorý tvorí prílohu k návrhu na vyhlásenie konkurzu a vykonaným šetrením správcu, nebol zistený ďalší majetok dlžníka, ktorý by pokryl náklady konkurzu.

V zmysle ust. § 167v ods. 1 ZKR oznamujem, že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka majetok Slavomír Čonka, narodený: 09.07.1982, bytom: Levočské Lúky 1071/7, 054 01 Levoča, podnikajúci pod obchodným menom: Slavomír Čonka, s miestom podnikania: Lipová 1857/14, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 45 434 026, s ukončenou podnikateľskou činnosťou ku dňu 13.06.2014, vedený Okresným súdom Košice I pod sp. zn. 26OdK/360/2019, končí, pretože konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu. Týmto oznámením sa konkurz ex lege zrušuje, k zrušeniu oddĺženia z tohto dôvodu nedochádza.

 

JUDr. Mária Lányiová, správca

SKP dlžníka Slavomír Čonka