Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 32OdK/189/2019

(FO) Bližňák Mikuláš (31.10.1984)

Nová 139, 93538 Lok

Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
Dátum zverejnenia:
01.10.2019
Zverejnený v OV č.:
189/2019
Dlžník:
Mikuláš Blizňák IČO 31.10.1984, , Nová 139/9, 935 38 Lok,
Správca:
, Námestie SNP 14, 811 06 Bratislava,
Spisová značka súdu:
32OdK/189/2019
Spisová značka správcu:
32OdK/189/2019 S1765
Druh:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
Text:

INSOLVENCY SOLUTIONS, k.s., so sídlom kancelárie: Štúrova 21, 949 01 Nitra, správca úpadcu: Mikuláš Blizňák, nar. 31.10.1984, bytom Nová 139/9, 935 38 Lok, fyzická osoba podnikajúca pod obchodným menom: Mikuláš Blizňák, s miestom podnikania Nová 363/3, 935 38 Lok, IČO: 41 488 857 v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Nitra, sp. zn. 32OdK/189/2019 týmto v súlade s § 32 ods. 7 ZKR zverejňuje číslo bankového účtu úpadcu, na ktorý môžu veritelia skladať kauciu pre popretie pohľadávky IBAN č. SK09 1111 0000 0013 0158 3005, vedený v UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky.

V zmysle ust. § 32 ods. 7 ZKR popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak:

 a) bolo podané na predpísanom tlačive a 

b)na účet správcu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky bol zložený preddavok na trovy konania vo výške podľa odseku 19 s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu. 

V Nitre, dňa 20.09.2019

INSOLVENCY SOLUTIONS, k.s., správca