(FOP) Štefan Tahotný - POLSTAV práce PSV - HSV, IČO 14177251

Važec , 03261 Važec

Zrušenie konkurzu
Dátum zverejnenia:
02.10.2019
Zverejnený v OV č.:
190/2019
Krajský súd v Banskej Bystrici
36K/95/2005, Štefan Tahotný - POLSTAV práce PSV - HSV "v konkurze", IČO: 14177251, Važec 888 , Važec,
Druh:
Konkurzy a vyrovnania
Súd zverejňuje:

 

  ECLI:SK:KSBB:2019:6005203300.5                               

 

                                                                                              Sp. zn.: 36K/95/2005 - 522

                                                                                                    IČS:  6005203300                               

 

 

UZNESENIE

 

Krajský súd v Banskej Bystrici, ako súd prvej inštancie, sudcom JUDr. Miroslavou Púchovskou, v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Štefan Tahotný - POLSTAV práce PSV - HSV „ v konkurze“, Važec 888, 032 61 Važec, IČO: 14 177 251, za ktorého koná JUDr. Alena Balážová, Závodská cesta 24, 010 01 Žilina, o návrhu správcu  konkurznej podstaty na zrušenie konkurzu, takto

 

r o z h o d o l :

 

I.          Súd    z r u š u j e   konkurz na majetok úpadcu Štefan Tahotný - POLSTAV práce PSV - HSV „ v konkurze“, Važec 888, 032 61 Važec, IČO: 14 177 251 po splnení rozvrhového uznesenia č. k. 36K/95/2005-481 zo dňa 29. mája  2019.

 

II.        Súd   z b a v u j e   JUDr. Alenu Balážovú, Závodská cesta 24, 010 01 Žilina, funkcie správcu konkurznej podstaty.

 

III.       Súd   n e p r i z n á v a   správcovi konkurznej podstaty výdavky a odmenu za výkon funkcie správcu.

 

IV.       Toto uznesenie je vykonateľné nadobudnutím jeho právoplatnosti.

P o u č e n i e  :

Proti tomuto uzneseniu je prípustné odvolanie, ktoré je možné podať do 30 dní odo dňa jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku, písomne v dvoch vyhotoveniach na Krajský súd v Banskej Bystrici.

V odvolaní sa musí popri všeobecných náležitostiach podania podľa ust. § 127 CSP) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody podľa ust. § 365, CSP) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh) podľa ust. § 363 CSP. Prostriedky procesného útoku alebo prostriedky procesnej obrany, ktoré neboli uplatnené v konaní pred súdom prvej inštancie, možno v odvolaní použiť len za podmienok stanovených v ust. § 366 CSP.

Rozsah odvolania môže odvolateľ rozšíriť len do uplynutia lehoty na podanie odvolania (§ 364 CSP).

Odvolanie môže podať strana, v ktorej neprospech bolo rozhodnutie vydané (§ 358 CSP).

 

V Banskej Bystrici dňa 30. septembra 2019

 

 

JUDr. Miroslava Púchovská

sudkyňa