Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 37OdK/27/2019

(FO) Ballay Milan (24.07.1953)

Pri Maline 5048, 90101 Malacky

Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
Dátum zverejnenia:
02.10.2019
Zverejnený v OV č.:
190/2019
Dlžník:
Milan Ballay IČO 24.07.1953, , Pri Maline 5048/4, 901 01 Malacky,
Správca:
JUDr. Stanislav Demčák , Štefánikova 8, 81105 Bratislava,
Spisová značka súdu:
37OdK/27/2019
Spisová značka správcu:
37OdK/27/2019 S1581
Druh:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
Text:

JUDr. Stanislav Demčák, správca v konkurze vyhlásenom na majetok úpadcu: Milan Ballay, nar.: 24.07.1953, trvale bytom Pri Maline 5048/4, 901 01 Malacky, oznamuje v súlade s § 167l ods. 5 v nadväznosti na § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií v znení neskorších predpisov číslo bankového účtu, na ktorý možno zložiť preddavok na trovy konania vo výške podľa § 32 ods 19 ZKR s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu. Číslo bankového účtu je IBAN: SK 93 3100 0000 0010 0011 1282; variabilný symbol: číslo popieranej pohľadávky zo zoznamu pohľadávok; poznámka pre prijímateľa: označenie veriteľa, ktorý zložil kauciu a označenie veriteľa, ktorého pohľadávka sa popiera.