Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 37OdK/27/2019

(FO) Ballay Milan (24.07.1953)

Pri Maline 5048, 90101 Malacky

Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
Dátum zverejnenia:
02.10.2019
Zverejnený v OV č.:
190/2019
Dlžník:
Milan Ballay IČO 24.07.1953, , Pri Maline 5048/4, 901 01 Malacky,
Správca:
JUDr. Stanislav Demčák , Štefánikova 8, 81105 Bratislava,
Spisová značka súdu:
37OdK/27/2019
Spisová značka správcu:
37OdK/27/2019 S1581
Druh:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
Text:

JUDr. Stanislav Demčák, správca v konkurze vyhlásenom na majetok dlžníka: Milan Ballay, nar.: 24.07.1953, trvale bytom Pri Maline 5048/4, 901 01 Malacky, oznamuje účastníkom konkurzného konania, že do správcovského spisu je možné nahliadnuť v kancelárii správcu na adrese: Štefánikova 8, 811 05 Bratislava v úradných hodinách od 8.00 hod. do 11.00 hod. a od 13.00 hod. do 16.00 hod.. Žiadosti o zapísanie do poradovníka na nahliadanie do spisu možno podávať písomne na e-mailovej adrese: skpdemcak@gmail.com.