Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 28OdK/198/2019

(FO) Čampišová Iveta, Ing. (27.02.1958)

Lúčna 629/1 , 94901 Nitra - Chrenová

Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
Dátum zverejnenia:
02.10.2019
Zverejnený v OV č.:
190/2019
Dlžník:
Ing. Iveta Čampišová IČO 27.02.1958, , Lúčna 629/1, 949 01 Nitra- Chrenová,
Správca:
Mgr. Alexej Vašek , Lodná 2A/4657, 94501 Komárno,
Spisová značka súdu:
28OdK/198/2019
Spisová značka správcu:
28OdK/198/2019 S1567
Druh:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
Text:

Výzva na prihlásenie pohľadávky. Je potrebné dodržať stanovené termíny!

Invitation to lodge a claim for foreign Creditor. Time limits to be observed!

Výzva na prihlásenie pohľadávky. Je potrebné dodržať stanovené termíny!

Invitation to lodge a claim for foreign Creditor. Time limits to be observed!

(bg) „Покана за предявяване на вземане. Срокове, които трябва да се спазват“

(es) „Convocatoria para la presentación de créditos. Plazos aplicables“

(cs) „Výzva k přihlášení pohledávky. Závazné lhůty je potrebné dodržet“

(da) „Opfordring til anmeldelse af fordringer. Var opmarksom pa fristerne“

(de) „Aufforderung zur Anmeldung einer Forderung. Etwaige Fristen beachten“

(et) „Noude esitamise kutse. Järgitavad tähtajad"

(el) "Πρόσκληση για αναγγελία απαιτήσεως. Προσοχή στις προθεσμίες"

(fr) „Invitation a produire une créance. Délais a respecter“

(hr) „Poziv na prijavu tražbine. Rokovi kojih se treba pridržavati”

(it) „Invito all’insinuazione di un credito. Termine da osservare“

(lv) „Uzaicinajums iesniegt prasijumu. Termini, kas jaievero"

(lt) „Kvietimas pateikti reikalavimą. Privalomieji terminai"

(hu) „Felhívás követelés bejelentésére. Betartandó határidők"

(mt) „Stedina ghal preżentazzjoni ta' talba. Limiti taż-żmien li ghandhom jigu osservati"

(nl) „Oproep tot indiening van schuldvorderingen. In acht te nemen termijnen”

(pl) „Wezwanie do zgłoszenia wierzytelności. Przestrzegać terminów"

(pt) „Aviso de reclamaçao de créditos. Prazos legais a observar“

(ro) „Invitație de înregistrare a cererii de admitere a creanței. Termenul limită”

(sl) „Poziv k prijavi terjatve. Roki, ki jih je treba upoštevati"

fi) „Kehotus saatavan ilmoittamiseen. Noudatettavat määräajat”

(sv) „Anmodan att anmäla fordran. Tidsfrister att iaktta”

V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20.05.2015 ako správca úpadcu Ing. Iveta Čampišová, nar. 27.02.1958, bytom Lúčna 629/1,949 01 Nitra- Chrenová, že bol na majetok úpadcu uznesením Okresného súdu NITRA, spis. zn. 28OdK/198/2019 zo dňa 13.09.2019 uverejnenom v Obchodnom vestníku č. 182/2019 zo dňa 20.09.2019 vyhlásený konkurz a za správcu úpadcu bol ustanovený Mgr. Alexej Vašek, so sídlom: Lodná 2A, 94501 Komárno.

According to the Direction of the European Parliament and of the Council (EU) No. 2015/848 of 20 May 2015, as the trustee of bankrupt Ing. Iveta Čampišová, born 27.02.1958, res.Lúčna 629/1,949 01 Nitra- Chrenová, our duty is to inform you, that with the resolution of the District Court Nitra, No. 28OdK/198/2019 dated on the 13.09.2019 and promulgated in the Commercial bulletin No. 182/2019 from 20.09.2019 proclaimed bankruptcy of the bankrupt and simultaneously appointed Mgr. Alexej Vašek, office: Lodná 2A, 94501 Komárno, as the trustee in bankruptcy, as the legal guardian of the bankrupt.

Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom (§ 23 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR“) v spojení s ust. § 199 ods. 9 ZKR).

The bankruptcy is considered as declared by publishing the resolution on declaring the bankruptcy in the Commercial report, whereby as the day of publishing (delivery) of the judicial decision the day following the day after the publishing of the judicial decision in the Commercial report shall be considered. The debtor becomes the bankrupt after declaring the bankruptcy (§ 23 sec. 1 Act. No. 7/2005 Coll. on Bankruptcy and Restructuring (hereinafter referred to as the „BRA“) in connection with the provision § 199 sec. 9 BRA).

Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods.1 ZKR).

The claim, which is not the claim against the property shall be alleged by an application (§ 28 sec. 1 BRA.)

Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu; v jednom rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj na súd (§ 28 ods. 2 ZKR).

The application shall be submitted in one counterpart to the trustee whereby it must be delivered to the trustee in the basic registration period within 45 days from declaring the bankruptcy; in one counterpart delivers the creditors the application to the court (§ 28 sec. 2 BRA).

Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).

The application must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements; otherwise it will not be taken into consideration. The basic requirements of the application are: a) name, surname and residence or name and seat of the creditor, b) name, surname and residence or name and seat of the bankrupt, c) legal reason of the establishment of the claim, d) order of satisfying name and seat of the bankrupt, c) legal reason of the establishment of the claim, d) order of satisfying the claim from the general property, e) total sum of the claim, f) signature (§ 29 sec. 1 BRA).

K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).

To the claim shall be attached the documents, which prove the stated facts. The creditor, who is the accounting unit, determines in the application a statement, if he accounts the claim in the accountancy, in which extent, or possible reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy (§ 29 sec. 6 ZKR).

Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).

The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak republic, is obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak republic for delivering and to announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be delivered only by publishing them in the Commercial report (§ 29 sec. 8 BRA).

Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).

The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an application, cannot be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA).

Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 z 20. mája 2015.

This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than in the Slovak Republic according to the Direction of the European Parliament and of the Council (EU) No. 2015/848 of 20 May 2015.