Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 28OdK/198/2019

(FO) Čampišová Iveta, Ing. (27.02.1958)

Lúčna 629/1 , 94901 Nitra - Chrenová

Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
Dátum zverejnenia:
02.10.2019
Zverejnený v OV č.:
190/2019
Dlžník:
Ing. Iveta Čampišová IČO 27.02.1958, , Lúčna 629/1, 94901 Nitra - Chrenová,
Správca:
Mgr. Alexej Vašek , Lodná 2A/4657, 94501 Komárno,
Spisová značka súdu:
28OdK/198/2019
Spisová značka správcu:
28OdK/198/2019 S1567
Druh:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
Text:

Mgr. Alexej Vašek, správca úpadcu: Ing. Iveta Čampišová, nar. 27.02.1958, bytom Lúčna 629/1, 949 01 Nitra- Chrenová, týmto oznamuje v súlade s §167l v spoj. s  § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov číslo bankového účtu, na ktorý možno zložiť preddavok na trovy konania o určenie popretej prihlásenej pohľadávky konkurzného veriteľa. Preddavok na trovy konania možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložený samostatný preddavok. Výška preddavku na trovy konania o určenie popretej pohľadávky sú dve percentá a/ zo sumy spornej pohľadávky, b/ zo sumy, v ktorej bola popretá (ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky) a to najmenej 350 eur a najviac 10 000 eur. Preddavok sa skladá na účet správcu, č. ú., IBAN: SK24 1100  0000 0029 3427 9948 vedený v Tatra banke, a.s.; VS: číslo pohľadávky zo zoznamu pohľadávok; poznámka pre prijímateľa: označenie veriteľa, ktorý zložil kauciu/a označenie veriteľa, ktorého pohľadávka sa popiera.