Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 28OdK/198/2019

(FO) Čampišová Iveta, Ing. (27.02.1958)

Lúčna 629/1 , 94901 Nitra - Chrenová

Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
Dátum zverejnenia:
02.10.2019
Zverejnený v OV č.:
190/2019
Dlžník:
Ing. Iveta Čampišová IČO 27.02.1958, , Lúčna 629/1, 949 01 Nitra- Chrenová,
Správca:
Mgr. Alexej Vašek , Lodná 2A/4657, 94501 Komárno,
Spisová značka súdu:
28OdK/198/2019
Spisová značka správcu:
28OdK/198/2019 S1567
Druh:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
Text:

Mgr. Alexej Vašek, správca úpadcu: Ing. Iveta Čampišová, nar. 27.02.1958, bytom Lúčna 629/1, 949 01 Nitra- Chrenová, v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde NITRA, č. k. 28OdK/198/2019, týmto oznamuje, že účastníci konkurzného konania a ich zástupcovia majú právo počas konkurzu nahliadať do správcovského spisu. Za úhradu vecných nákladov sú tiež oprávnení požadovať, aby im správca vydal podpísaný výpis zo správcovského spisu. Nahliadať do správcovského spisu je možné po predchádzajúcej dohode v kancelárii správcu na adrese: Lodná 2A, 94501 Komárno, v bežných pracovných dňoch pondelok až piatok v čase od 09.00-12.00 hod. a 13.00-16.00 hod. Žiadosť o zapísanie do poradovníka na nahliadnutie do správcovského spisu je potrebné podať písomne na uvedenej adrese alebo elektronickou poštou na e-mailovú adresu: vasek@spravca.eu