Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 29OdK/153/2019

(FO) Császár Ladislav (17.03.1976)

Slovenská 1362, 94110 Tvrdošovce

Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
Dátum zverejnenia:
02.10.2019
Zverejnený v OV č.:
190/2019
Dlžník:
Ladislav Császár IČO 17.03.1976, , Slovenská 17, 941 10 Tvrdošovce,
Správca:
, Radlinského 50, 92101 Piešťany, so sídlom kancelárie: Mostná 13, 949 01 Nitra,
Spisová značka súdu:
29OdK/153/2019
Spisová značka správcu:
29OdK/153/2019 S1220
Druh:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
Text:

Správca, B.F.B. správcovská, v.o.s., oznamuje číslo bankového účtu, na ktorý možno skladať kauciu v súvislosti s popieraním pohľadávok veriteľmi v oddlžení konkurzom, vyhlásenom na majetok dlžníka: Ladislav Császár, nar. 17. 03. 1976, bytom: Slovenská 17, 941 10 Tvrdošovce.

Číslo účtu, vedenom v Československej obchodnej banke, a.s., je: SK36 7500 0000 0040 1668 3262.

Andrej Fiala, spoločník, B.F.B. správcovská, v.o.s.