Hlavná stránka > Vyhľadávanie konania > Oddlženie - Konkurz č. 36OdK/271/2019

(FO) Bart Richard (29.03.1972)

Veľký Grob 22, 90301 Veľký Grob

Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
Dátum zverejnenia:
02.10.2019
Zverejnený v OV č.:
190/2019
Dlžník:
Richard Bart IČO 29.03.1972, , Veľký Grob 22, 925 27 Veľký Grob,
Správca:
, Radlinského 50, 92101 Piešťany,
Spisová značka súdu:
36OdK/271/2019
Spisová značka správcu:
36OdK/271/2019 S1220
Druh:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
Text:

Správca, B.F.B. správcovská, v.o.s., oznamuje číslo bankového účtu, na ktorý možno skladať kauciu v súvislosti s popieraním pohľadávok veriteľmi v oddlžení konkurzom, vyhlásenom na majetok dlžníka: Richard Bart, narodený 29. 03. 1972, trvale bytom: 925 27 Veľký Grob 22.

Číslo účtu, vedenom v Československej obchodnej banke, a.s., je: SK36 7500 0000 0040 1668 3262.

Andrej Fiala, spoločník, B.F.B. správcovská, v.o.s.